Maes generatie X

wapen Maastricht

Gezin:
Thomas Maessen 1649-1717
kwartiernummer 1024

wapen Geulle

Wapen van Maastricht

Wapen van Geulle

Vader

Thomas Masen, geboren te Bunde op 31 maart 1642 is de zoon van Gerardus Vossen alias Masen enElisabeth Muytjens. Thomas is gestorven te Geulle op 23 mei 1717.

Thomas Masen is voor vele onderzoekers heel lang de oudst bewezen voorvader geweest. Omdat Thomas in Geulle woonde werd in eerste instantie ook naar zijn ouders gezocht in Geulle, echter zonder resultaat. In het register van R.K. parochie van de H. Agnes te Bunde werd het eerst door A.M.A.Maassen een leuke ontdekking gedaan. In deze parochie trouwde in 1641 Gerardus Vossen alias Masen en Elisabeth Muijtjens. Door mij is tenslotte bewezen dat Gerardus Vossen de vader is geweest van onze Thomas geboren in 1642. Indien u wilt, kunt u het link bewijs bestuderen. De toevoeging: 'alias Masen' is nu duidelijk. Gerardus is de zoon van Maes Vossen. Masen betekent: zoon van Maes.

doop Thomas

31 martius baptisatus est Thomas Vossen filius Gerardi Vossen et Elisabeth.Susceptores Joannes Muetghens et Catharina Huben (de vrouw van Leonardus een broer van Gerardus)

overlijden Thomas)

Thomas Maessen ex Brommelen, een fragment uit het overlijdensregister van de Martinusparochie te Geulle 1717

Huwelijk

Thomas trouwt te Geulle op 03-11-1675 met Catharina Thissen. Getuigen bij dit huwelijk waren Mechtilde  van Sittart  en Matthi‚ Thissen. Carharina Thissen is op 29 september 1713 in Geulle overleden.

De vraag is opgekomen of Catharina de dochter is van Gerardus Thijsen. Het ligt voor de hand dat dit zo is omdat Thomas en Catharina een keer peetouders zijn van Gerardus een zoon van Mechtilde, een waarschijnlijke zus van Catharina.In de kerkregisters van de Martinusparochie te Geulle staat dat de mogelijke vader van Catharina nl. Gerardus Thijsen op 11-11-1643 getrouwd is met Maria Thijsen. Getuigen bij dit huwelijk waren: Cornelio Vollers en Jacobo Lemmens. De geboorte van Catharina is echter niet aangegeven, wel die van de waarschijnlijke broers en zusters van Catharina, te weten:

 1. Matthiae Thijssen, gedoopt: 27-02-1646 getrouwd te Geulle met Gertrudis Bruls op 24-08-1680;
 2. Joannes Thijsen gedoopt: 01-05-1649, getuigen Gertrude Jacobs en Matthi‚ Thijsen;
 3. Paulus Thijsen gedoopt op 15-10-1651, getuige Jacobo Schuls;
 4. Mechtilde Thijssen, gedoopt: op 12-01-1653, getuigen Catharin‚ Hermans en Christiano Mertens Mechtilde is getrouwd met Hermanus Schults die een zoon hadden: Gerardus gedoopt 30-11-1697 getuigen Catharina Thijssen en Thomas Masen. Opm. Hermannus Schults trouwt opnieuw met Margarita Masen te Geulle op 06-10-1685 omdat Mechtildis sterft in 1685.
 5. Gosuinus Thijsen gedoopt op 28-02-1655, getuigen Maria Penders en Joannes Walckers. Hij trouwt met Catharina Lemmens.
Er ontbreekt dus ene Catharina Thijsen!

huwelijk Thomas

Huwelijk Thomas, en Catharina Thissen, een fragment uit kerkregister van de Martinusparochie te Geulle

Kinderen

 1. Wilhelmus Masen, is gedoopt in Geulle op 20-02-1678 , hierbij waren de peetouders: Gertrudis van Sittart en Matthias Thijssen (een broer van Catharina). Deze Wilhelmus schijnt zich later in Maastricht te hebben gevestigd, in de St. Martinus-parochie. Hij huwt aldaar op 15-5-1710 met Margarita Mulckens van de parochie van St. Jan de Doper. Getuigen bij dit huwelijk waren Dionijsius Lousbergh, Petrus Souverijns, Maria Maesen (de zus van Wilhelmus) en meerdere anderen. (Gemeentearchief Maastricht,lit 10).
 2. Maria Masen, is gedoopt te Geulle op 10-03-1680, hierbij waren de getuigen: Margarita Thijssen en Jacobus Schults. Verdere gegevens ontbreken. Gelet op de vermelding in het doopregister van de kerk van Geulle van de geboorte van een Joannes, zoon van Petrus Hendrix en Maria Maassen, op 9-12-1721 en het optreden van beiden als resp. peter en meter bij kinderen van de (schoon)broers Gerardus en Paulus Maassen, mag worden aangenomen, dat "onze" Maria de echtgenote was van genoemde Petrus Hendrix. Voorts kan met enige zekerheid worden aangenomen - ondanks het ontbreken van de aanduiding "echtgenote/weduwe van" - dat zij het is, die in het overlijdensregister van de St. Martinusparochie van Geulle staat vermeld als overleden op 8-5-1729, gesterkt door alle sacramenten van de Roomse kerk
 3. Gerardus Masen, is gedoopt te Geulle op 02-03-1682, hierbij waren getuigen: Anna Hansen en Joannes Schreurs. Hij trouwt te Geulle op 14 oktober 1708 met Anna Somers afkomstig uit Bergh, maar wonende te Meerssenhoven. Overlijdensdatum 18-7-1734 of 24-8-1735 te Geulle. De moeilijkheid is dat de kerkelijke registers, zeker de oudste, geen nadere gegevens over de betrokkenen vermelden dan alleen de naam, in tegenstelling tot de latere registers van de Burgerlijke Stand, die steeds vermelden "zoon van, gehuwd met, weduwnaar van etc". De reden hiervan is, dat hoe kleiner de gemeenschap is - en dat is het geval naarmate men verder teruggaat in het verleden- des te beter kent ieder iedereen. Wisten die pastoors van genealogen! Anna Somers overleed plotseling in Geulle op 24 januari. 1752. R.I.P. ("ex morte improvisa"). Deze Anna Somers is naar alle waarschijnlijkheid de dochter van Joannes Somers en Elisabeth Keunings ? (of Keunen of Heunen), die op 7-1-1680 te Berg "in facie Ecclesiae" in het huwelijk traden. De geboorte-akte van de dochter is noch in Berg noch in Meerssen gevonden, terwijl de doopregisters van de parochie Itteren, in welke gemeente Meerssenhoven lag, op het Rijksarchief eerst beginnen met het jaar 1720.
 4. Matthias Masen, Mathias ("Thijs" voor de Hollandse dominee) werd gedoopt in Geulle op 12-03-1684, de peetouders waren: Catharina en Gerardus van Sittart. Hij trouwde in de tweede helft van januari 1709 te Geulle met Gertrudie Schreurs ("Geert" voor de Hollandse dominee). Geert is geboren in Geulle op 30-3-1684 en was de dochter van Johannes Schreurs uit Berg (en Terblijt) en Petronella van Reimersdael (Remisdael), beiden te Geulle gehuwd op 27-2-1677. Geert overleed te Geulle op 3-1-1756 en Mathias overleed op 26 april 1739.
 5. Paulus Masen,Paulus is gedoopt te Geulle op 08-05-1687.

Geschiedenis

Geulle

In 1554 was Geulle door Karel V tot heerlijkheid verheven. Karel V was immers naast koning van Spanje, ook hertog van Brabant, heer van Valkenburg en zodoende ook bezitter van Geulle. Na aanvankelijke verpanding werd de heerlijkheid verkocht in 1560 aan heer Coenraet van Gaveren, heer van Elsloo, die in 1570 overleed. Met deze koop kreeg hij diverse rechten, zoals de hoge, lage en middele justitie, cijnsen- rechten- en tienden- heffing, benoeming van schout en schepenen, plant- rechten, de baten van de banmolen ter plaatse e.d. De opvolger van Karel V, zijn zoon Filips II, inmiddels in (de 80-jarige) oorlog gewikkeld met de Republiek der Verenigde Nederlanden, verkocht om financiÎle redenen de heerlijkheid Geulle, waartoe sedert 1626 ook behoorden Bunde en Ulestraten, opnieuw, thans aan Coenraet Ulrich, Hoensbroeck, stadhouder van Valkenburg, die zich sedertdien, 1644, graaf van Hoensbroek tot Geulle noemde. 

Nederland 1632

Na een periode van betrekkelijke rust kwam een einde toen Fredrik Hendrik in 1632 vanuit Nijmegen aan zijn veldtocht langs de Maas begon met als doel de afscheiding der Zuidelijke Nederlanden van Spanje en de aansluiting daarvan bij de Republiek. Zonder noemenswaardige tegenstand op zijn weg te ontmoeten, sloeg de "stedendwinger" in juni het beleg om Maastricht, dat zich op 22 augustus - na een vergeefse poging tot ontzet van Maarschalk Pappenheim - moest overgeven. De Landen van Overmaas volgden hetzelfde lot. Van de krijgssuccessen van Fredrik Hendrik werd echter onvoldoende geprofiteerd; het offensief verzandde in onderhandelingen en uiteindelijk moesten de Staatse troepen zich terugtrekken en het veroverde gebied grotendeels prijsgeven. Alleen Maastricht bleef in Staatse handen. De Landen van Overmaas bleven voorlopig Spaans gebied. Bij de Spaanse tegenacties werd Maastricht ook weer bedreigd en deze situatie kostte Pater Vinck en 8 anderen in 1638 het leven op beschuldiging van hoogverraad en samenzwering om de stad over te leveren aan de Spanjaarden. Als afschrikwekkend voorbeeld werden de hoofden van vijf der veroordeelden op pieken geplaatst op het bastion nabij de St. Pieterspoort, dat sedertdien in de volksmond bekend staat als "de vief kˆp". Vanaf 1644 is de Republiek weer aan de winnende hand. In dat jaar worden vanuit Maastricht de plaatsen Valkenburg, Dalhem en s 'Hertogenrade veroverd en de kastelen op kosten van de bewoners van de stadjes opgeblazen.

Maes generatie XI

wapen Bunde

Gezin:
Gerardus Vossen alias Maessen (1607-1653)
kwartiernummer 2048

wapen Geulle

Wapen van Bunde

Wapen van Geulle

Thomas Masen is voor enkele onderzoekers heel lang de oudst bewezen voorvader geweest. Omdat Thomas in Geulle woonde werd in eerste instantie naar zijn ouders gezocht in Geulle, echter zonder resultaat. In het register van R.K. parochie van de H. Agnes te Bunde werd een leuke ontdekking gedaan. In deze parochie trouwde in 1641 Gerardus Vossen alias Masen en Elisabeth Muijtjens en er kon bewezen worden dat Gerardus Vossen de vader is geweest van onze Thomas. Indien u wilt, kunt u het link bewijs bestuderen. De toevoeging: 'alias Masen' is nu duidelijk. Gerardus is de zoon van Maes Vossen. Masen betekent: zoon van Maes.

Vader

Gerardus Vossen alias Masen werd geboren te Bunde op 16-09-1607. Hij is de zoon van Mauritius Vossen en Martha N Gerardus is overleden vÛÛr 1653, omdat Elisabeth Muijtjens zijn echtgenote in dat jaar hertrouwd met Joannes Vincken, de broer van Wilhelmus Vincken zijn zwager getrouwd met Margaretha Vossen.

doop Gerardus

Fragment uit het kerkregister St. Agnes Bunde: Doop Gerardus 16 sept 1607:

Transcriptie: Mauritius Vossen, habitans infantis baptizatus ex uxoris suae Martha cuius nomen est Gerardy 1607 16 septembris. Susceptores : Lambertus Swelsen, Anna Hermans

Huwelijk

Gerardus trouwt te Bunde op 5 november 1641 met Elisabeth Muytjens. Als getuigen waren aanwezig Mathias Caldenborg, Wilhelmus Clasens en Joannes Muetgens. De achternaam van Elisabeth is moeilijk leesbaar, lijkt ook op Meyers of Meutgens. In het huwelijksregister staat Gerardus Vossen alias Masen. In het doopregister van de RK parochie St. Agnes staan op blz. 32, 33 en 34 de doopsels opgetekend van de kinderen van Gerardus en Elisabeth.

huwelijk Gerardus

Fragment uit het kerkregister St. Agnes Bunde Transcriptie: 5 novembris 1641 Copulati sunt .... matromonio vinculo Gerardus Vossen alias Masen et Elisabeth Muijtjes (Meyers?) Suscept: Mathias Caldenborg, Wilhelmus Clasens et Joannes Muetgens

Kinderen

 1. Thomas Vossen gedoopt te Bunde op 31-3-1642
 2. Anna Vossen alias Masen, gedoopt te Bunde op 11-04-1646
 3. Thomas Vossen, gedoopt te Bunde op 21-11-1649
De vraag is echter welke van deze twee zonen onze stamvader Thomas is?

Gerardus Vossen en Elisabeth Muijtjens kregen twee zonen met de naam Thomas. De vraag is echter welke van deze twee zonen onze stamvader Thomas is? Uit het gegeven link bewijs blijkt dat onze stamvader de oudste zoon van Gerardus is, Thomas Vossen geboren op 31-3-1642!

Geschiedenis

Bunde

Bunde vormde een onderdeel van Meerssen in het land van Valkenburg, tot het in 1626 als aparte heerlijkheid werd afgescheiden. De eerste heer was Wolter van Hoensbroek-Geul. Deze familie bleef in het bezit tot de Franse revolutie. Niet bekend is of het geslacht Van Bunde ooit de heerlijke rechten heeft bezeten. Het wapen: Het wapen is een samenstelling van de wapens van Valkenburg en Hoensbroek. Links in zilver een omgewende dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud, rechts in zilver vier dwarsbalken van keel en daarover heen een dubbelstaartige leeuw van sabel, gekroond, getongd en genageld van goud. Het schild met de rechterhand vastgehouden door de daar achter geplaatste figuur van de H.Agnes, maagd en martelares, gekleed in een wit gewaad, op de linkerarm een lamdragend, alles van natuurlijke kleur. De lam wordt verklaard als een oud symbool voor de allerheiligste verlosser, aan wie de voormalige kerk in het dorp was gewijd. Het lam kwam al voor in het kerkzegel.

De voormalige St. Agneskerk

De voormalige St. Agneskerk te Bunde dateert uit 1714 met uitbreidingen uit 1842, 1905 en 1930. Vanaf 1960 werd het gebouw gebruikt als constructiewerkplaats. In 1983 en 1984 vond de restauratie plaats van het exterieur. Hierbij is de hoofdingang gereconstrueerd, waarbij de authentieke kapitelen zijn herplaatst. In 1990 is de kerk verbouwd tot gemeenschapshuis.


Maes generatie XII

wapen Maastricht

Gezin:
Mauritius (Maas) Vossen (ca 1575-ca 1633)
kwartiernummer 4096

wapen Geulle

Wapen van Maastricht

Wapen van Geulle

Vader

Mauritius Vossen is tot nu toe (oktober 2003) de oudst bewezen voorvader (de stam-betovergrootvader) van onze familie Maes. In de kerkelijke registers komt Maes Vossen voor als getuige bij het huwelijk van Wendela Vossen. Verder blijkt uit een akte van landoverdracht aan zijn twee zonen, dat bij Mauritius en Maes om ÈÈn en dezelfde persoon gaat (RAL archieven Landen van Overmaas inv. 4923 folio 43).

akte van landoverdracht

akte van landoverdracht RAL archieven Landen van Overmaas inv. 4923 folio 43


Transcriptie: Leonardt Vossen ende Ernes Pypers schepen der heerlickheyt van Bunde attesteeren ende certificeren desen had dat Jonge ons gecompareert ende verschenne is Martha die wediwe van wylen Maes Vossen die welcke verclaerde ende gelyck sy verclaert mitz desen te cideren ende te transporteren seeckere haer tuchte van een stucklandts groit dry morghen gelegen in 't Bundevelt Reygenot in 't nae Bunde binnen Conincx ter andere syden die erffgennemen frans Perle ende sulcx tot oirbaer ende in behoeft haere twee sonnen met naeme Lennardt ende Gerken Vossen ende is 't zelve hun verlendt naer deser Bancken Recht. Actus desen X 10 Marty 1633

In de kerkelijke registers van de parochie St. Agnes is over de geboorte en het huwelijk van Mauritius niets terug te vinden omdat de geboorten pas geregistreerd werden vanaf 1603 en de huwelijken vanaf 1600. De eerste gegevens welke terug te vinden zijn, zijn de geboorten van zijn kinderen, Margaretha, Leonardus, Gerardus en een kind zonder naam. Mauritius moet ongeveer in 1575 geboren zijn. Omdat hij in 1629 nog getuige is geweest bij een huwelijk, moet hij zeker na 1629 overleden zijn. In die tijd werden de begrafenissen nog niet geregistreerd. Mauritius is 14 april 1605 peet bij een kind van Petrus Rutten en Elisabeth.

Huwelijk

Mauritius is getrouwd geweest met Methen Leeren, de naam van zijn echtgenote is gevonden in de archieven van Landen van Overmaas, en wel in de akten van overdracht en verbintenis voor 1626 van Meerssen uit 1617. Hieronder een transcriptie van deze akte (RAL archieven Landen van Overmaas inv. 7355 folio 168):

akte

Eodem die et per Eosdem compareerde Maes Vossen wonend tot Bunde sijnde in sijnen estoel (gehuwd) mit Methen Leeren sijnde huijsffr, ende heeft bekant ontfangen ontfangen te hebben uuijt handen Heijlken van Stacht weduwe van wijhlen Hendrik van Welsden saleger, die somme van hondert vijftien gulden brab. Maastrichter cours, ende die ter tasbare rechten ten penen sestien nae placaet des Conicx, dae vate .. vat gerst Jaerlixse betalinge der verten ende hooftpenninghe, soo heft de voorss: maes als pant ende hypotege verbonden ende verobliget drij morgen landt gelegen tot Bunde opten Steenberg Reijgenot  Jan Hupkens, van d'andere sijde Frans Conincx aan hooft Meij Senden belast mit vier vaten rogge is st pachs aende kerk tot Bunde.............

en bij de doop van Gerardus in 1607 is vermeld " ex uxore sua Martha ".

Kinderen

 1. Margareta Vossen geboren vÛÛr 1603.
 2. Leonardus Vossen geboren te Bunde in 1603.Bij de doop van Leonardus in 1603 staat vermeld "ex uxore sua Mees"
 3. Gerardus Vossen geboren te Bunde op 16 september 1607, bij de doop van Gerardus in 1607 is vermeld " ex uxore sua Martha "
 4. Onbekend, geboren te Bunde in 1610 of 1611. De naam van het kind, de datum en de namen van de peetouders ontbreken! Het moet 1610 of 1611 zijn geweest. Omdat de naam ontbreekt is het mogelijk dat het kind dood geboren is. Het zou ook Joanna of Maria Vossen kunnen zijn die resp. in 1633 en 1634 trouwden in Bunde.;
Nog enkele gegevens over de kinderen:
 • ad 1. Margareta Vossen trouwde op 11 juli 1623, te Bunde met Wilhelmus Vijncken (of Vincken). Getuigen bij dit huwelijk waren: Matthias Caldenbergh en Leonardus Vossen (haar broer).
 • ad 2.Leonardus trouwde op 3 juni 1638, te Bunde, met Catharina Huben. Catharina overleed 24 feb 1683 te Bunde.Leonardus overleed voor 1683. Bij een aantal van de kinderen wordt de aanduiding 'alias Masen' gebruikt.
 • ad 3.Gerardus Vossen (stam-overgrootvader, zie verder generatie XII)

Geschiedenis

Leenstelsel

Het feodale of landsheerlijke tijdvak kenmerkt zich door het leenstelsel, gegroeid uit overeenkomsten aangegaan tussen landsheer en leenmannen. De landsheer stond daarbij tegen zekere verplichtingen van de kant van de leenman, aan hem gedurende het leven, later ook erfelijk, bepaalde goederen af. De leenman mocht zich dan heer noemen over zulk een goed en het goed zelf heette, daarvan afgeleid, een heerlijkheid. Namens de leenheer beheerde de leenman diens goederen en oefende zelf bestuur en rechtspraak uit c.q. hield toezicht op een goede uitoefening.

De bloei in de 16e eeuw

Door het huwelijk tussen Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van BourgondiÎ kwamen de Nederlanden 1477 formeel bij het huis Habsburg. Maximiliaan werd in 1486 tot Roomse Keizer gekroond. Door zijn huwelijkspolitiek ("tu felix Austria nube") heeft hij veel gewesten bij het huis Habsburg kunnen brengen, onder andere Spanje. Zijn kleinzoon Karel V volgde hem op de troon op en werd Roomse Keizer, Spaanse koning en heer der Nederlanden. De economische situatie in de Nederlanden was in die tijd heel gunstig. Vooral de textielsector groeide sterk. Vanaf de 15e eeuw was Antwerpen het economische centrum.In cultureel opzicht behoorden de Nederlanden in de 16e eeuw tot de top van Europa. Ook de boekdrukkunst beleefde een grote bloei, b.v. door Christoffel Plantijn in Antwerpen.

De crisis

Op het eind van de 16e eeuw begon de crisis. Er waren economische problemen zoals misoogsten, lage lonen en het Engelse handelsembargo. Ten tweede werden de nieuwe religieuze stromingen steeds belangrijker. Het zich afkeren van het katholicisme betekende ook een zich afkeren van de bestaande orde. De aanhangers van het protestantisme werden door de Spanjaarden achtervolgd. Ten derde waren de autonomistisch denkende Nederlandse burgers sterk tegen de absolutistische regering ingesteld. Problematisch was ook de grote afstand tussen de Koning (Filips II ) en zijn land. Dit bood veel plaats voor oppositionele krachten. 

80-jarige oorlog

In deze gespannen situatie wendden zich sommige edelen aan de landvoogdes Margaretha van Parma, om verlichtingen van de acties tegen de ketters te bereiken. Zij werden tijdens hun bezoek aan de landvoogdes door haar raadgever, kardinaal Granvelle, in het Frans als "bedelaars" (geux) betiteld; vandaar dat zij zich later de "Geuzen" noemden. De situatie escaleerde en de zogenaamde Beeldenstorm in de kerken begon. De koning stuurde een leger, dat echter pas een jaar later arriveerde, toen het al weer rustig was. Dat werd natuurlijk als provocatie opgevat. Met het Spaanse leger kwam hertog Alva, een vertegenwoordiger van de "harde lijn", die de zogenaamde Bloedraad oprichtte. Met de poging van Willem van Oranje om Brabant te bezetten, begon in 1568 de 80-jarige oorlog. Er waren wel vredespogingen, maar zonder succes (b.v. de Pacificatie van Gent, 1576). Op 6 januari 1579 richtten de Waalse gewesten ArtesiÎ, Henegouwen, Namen, Luxemburg en Limburg de "Unie van Atrecht" op waarin ze de breuk met de opstand tegen de Spaanse koning afkondigden. Niet eens drie weken later beloofden de provincies Brabant, Vlaanderen, Holland, Zeeland en Gelre in de "Unie van Utrecht" geen afzonderlijke vrede te sluiten met Filips II. De Staten-Generaal werkten in 1581 in het "Plakkaat van Verlatinge" die punten uit, waarop Filips het verdrag met zijn onderdanen geschonden had. Filips werd nu niet meer als landsheer erkend.