Kerbusch generatie XI

Wilhelmus Kerbusch, onze stamvader, is de oudste bewezen voorvader van de familie Kerbusch. Om nog verder terug te gaan moeten we uitgaan van de aanname vermeld in de gezinsbeschrijving van Wilhelmus Kerbusch, generatie IX.

kerk Rheindahlen

Gezin:
Johan Kerbusch (1644-….)
kwartiernummer 3072

wapen Rheindahlen

St.Helena kerk te Dahlen

Wapen van Rheindahlen

Voorouders van Wilhelmus Kerbusch, generatie X:

Vader

Johan Kerbusch is geboren tussen 1640 en 1650, (ca 1644) en de zoon van Christianus Kerbusch.

Huwelijk

Johan Kerbusch is getrouwd met Margaretha Wolters (kwartiernummer 3073).

Kinderen

 1. Wilhelmus Kerbusch, geboren in ca 1667 te Rath en gedoopt in de St.Vinceniuskerk te Beeck;
 2. Wolterus Kerrbusch, geboren in Rath tussen 1670 en 1675.
 3. Godefridus Kerbusch, geboren in Rath en gedoopt in de St.Vinceniuskerk te Beeck op 19-06-1678, paten: Johan Gortss;
 4. Hermanus Kerbusch, geboren in Rath en gedoopt in de St.Vinceniuskerk te Beeck op 01-08-1679, paten: Vit Hoeffer en Gertrut Soengenss;
 5. Maria Kerbusch, geboren in Rath en gedoopt in de St.Vinceniuskerk te Beeck op 14-09-1681, doopgetuigen: Joannes Braun en Fridericus Arnoldi. Maria trouwde met Godefridus Schommertz in de St.Vincentius kerk te Beeck op 13-11-1708. Getuigen bij dit huwelijk waren Joes Busch en Wolterus Kerrbusch (broer van de bruid) Maria stierf (77 jaar)op 19-09-1758 in Kehrbusch Beeck) Maria en Godefridus gingen in Gerderath wonen en kregen de volgende kinderen:
  • Petronella Schommarts, geboren te Gerderath op 26-03-1709,
  • Joes,geboren te Gerderath op 22-03-1710;
  • Maria, geboren te Kleingladbach op 27.09.1712;
  • Catharina, geboren te Kleingladbach op 06.03.1714;
  • Andreas, geboren te Kleingladbach op 28.10.1715;
  • Maria, geboren te Kleingladbach op 31.12.1716;
  • Margaretha, geboren te Kleingladbach op 10-01-1718;
  • Jacobus, geboren te Beeck op 04-07-1719;
  • Petrus, geboren te Beeck op 05-10-1720;
  • Margaretha, geboren te Beeck op 1-02-1722;
  • Anna, geboren te Beeck op 12-0-1723;
 6. Paulus Kerbusch, gedoopt in de St.Vinceniuskerk te Beeck op 23-04-1684, doopgetuigen: Coen Paulus en Catharina Henrichss.

Geschiedenis

Schepenen-zegel van Beeck uit 1643
Zegel van het gerecht en de schepenen van Beeck. Het gedeelde schild toont in de bovenste helft de stijgende Jülischer leeuw, in de onderste helft vijf golven die het water voorstellen.

schepenzegel

Dertigjarige Oorlog 1618 tot 1648:

Dertigjarige Oorlog: de oorlog die op het grondgebied van het Duitse Rijk gevoerd werd van 1618 tot 1648. Deze oorlog had zowel een politiek als een godsdienstig aspect. De verhouding tussen rooms-katholieken en protestanten was zo slecht dat steeds conflicten bleven. De Oostenrijkse Habsburgers steunden, voornamelijk sedert de troonsbestijging van keizer Ferdinand II, uit alle macht de contrareformatie. Zij hoopten hierdoor in Duitsland samen met de kerkelijke eenheid ook de politieke hegemonie van de keizer, die sedert de troonsafstand van Karel V ernstig bedreigd was, te herstellen. De Dertigjarige Oorlog werd vrij snel een internationaal conflict, doordat beide partijen steun kregen van het buitenland. Ook hier speelden geloofsbanden een rol, maar niet alleen. In de eerste plaats was Frankrijk bevreesd voor een overwicht van de Habsburgers in Europa en gaf daarom zijn steun aan de vijanden van de Duitse keizer.Tenslotte had de Dertigjarige Oorlog ook een economisch karakter: de tussenkomst van Denemarken en van Zweden werd voornamelijk ingegeven door de wil om de heerschappij in de Baltische Zee te handhaven, die voor de handel van bijzonder grote betekenis was. In 1618 kwam het ten slotte tot een uitbarsting in Bohemen. Hier had de Duitse keizer Rudolf II een ruime godsdienstvrijheid toegestaan (Majesteitsbrief, 1609). Onder zijn opvolger, Matthias, werd dit privilege door de rooms-katholieken herhaaldelijk geschonden. Hierdoor nam de spanning toe. Op 23 mei 1618 brak te Praag een oproer los, dat inzette met het uit het raam gooien van twee keizerlijke ambtenaren, een gebeurtenis waarmee men in het algemeen de Dertigjarige Oorlog laat beginnen. Naar de ligging van het operatieterrein en/of de toonaangevende partij in het conflict onderscheidt men in de Dertigjarige Oorlog vier perioden: de Boheems-Palatijnse, de Deense, de Zweedse en de Franse.

Gevolgen van de 30-jarige oorlog

De Dertigjarige Oorlog had verstrekkende gevolgen. Hij bezegelde de ondergang van de keizerlijke macht in het Duitse Rijk en versterkte die van de rijksvorsten in aanzienlijke mate. Tevens maakte hij een eind aan de vorderingen van de Contrareformatie. Tenslotte veroorzaakte hij de ondergang van het Duitse Rijk als een politieke grootmacht. De vitale delen van het rijk waren volkomen verwoest, de ontvolking was schrikbarend.In Europees verband veroorzaakte de Dertigjarige Oorlog de verzwakking van de Habsburgers: de Oostenrijkse tak werd teruggedrongen binnen de Habsburgse erflanden en de Spaanse tak verloor ten gunste van Frankrijk de hegemonie over Europa.

Het bestuur in het oude Beeck

Rath-Anhoven behoorde in de 17e eeuw tot de gemeente Beeck. Beeck behoorde tot het het "Amt" Wassenberg en tot het Hertogdom Jülich, dit duurde tot de Franse tijd. In Rath woonden in die tijd ongeveer 200 mensen. In de gemeente Beeck woonde rond het jaar 1700 ongeveer 2000 mensen. Om een beetje te begrijpen in welke tijd onze voorouders leefden, is het belangrijk om te weten hoe het bestuur van Beeck in elkaar zat. Aan het hoofd van het Amt Wassenberg stonden twee bestuurders, te weten: de Amtman en de Vogt. De Amtman was verantwoordelijk voor het bestuur en zorg en de Vogt hoofdzakelijk voor de veiligheid en de rechtspraak. De Amtman was meestal van adellijke afkomst, werd door de landheer benoemd en had o.a. de bijzondere opdracht om de belasting te innen.

Kerbusch generatie XII

kerk Rheindahlen

Gezin:
Christianus Kerbusch (1610-....)
kwartiernummer 6144

wapen Roermond

Kerk Rheindahlen

Wapen van Roermond

Voorouders van Wilhelmus Kerbusch, generatie X:

Wilhelmus Kerbusch, onze stamvader (generatie X), is de oudste bewezen voorvader van de familie Kerbusch. We zijn dus niet 100% zeker dat Christianus (generatie XII) de grootvader is van Wilhelmus.

Vader

Christianus (Curst) Kerbusch is geboren in ca 1610. Hij is de zoon van Johan Kerbusch, de naam van de moeder is niet bekend, omdat het gebruikelijk was in de tijd dat deze naam niet genoteerd werd in de kerkelijke registers. Curst is tweemaal peter bij de doop van de kinderen van zijn broer Mewis (volg generatie XIII) en één maal bij de doop van een kind van zijn zoon Hubertus.

Huwelijk

Christianus Kerbusch is getrouwd met Anna Meier. Anna Meier is de dochter van Bertram Meier (geboren in 1570 en gestorven na 1657) en Maria Proff (geboren in 1575). De familie Kerbusch/Meier behoorde tot de 'upper class' in Erkelenz. Bertram Meier en Maria Proff kregen naast Anna, nog drie kinderen, te weten: Margaretha Meier, Lubertus Meier, die rond 1650 consul en burgemeester was en Mechtildis Meier.

Kinderen

Christianus en Maria kregen de volgende kinderen en kleinkinderen:

 1. Libertus Kerbusch, geboren op 28-2-1636 te Anhoven en gedoopt in de St.Vincentiuskerk te Beeck, paten: Dahm Meyers en Maria Bertram Meyers, huisvrouw. Waarschijnlijk is Libertus op jonge leeftijd overleden;
 2. Hubertus (Lubertus) Kerbusch, geboren op 24-5-1637 te Anhoven en gedoopt in de St.Vincentiuskerk te Beeck, paten: N.Tempels burgemeester in Erkelenz. Hubertus werd genoemd naar zijn overgrootvader Lubertus Proff, die in 1574/1575 burgemeester was van Erkelnz. Hubertus trouwde te Beeck in de St.Vincentiuskerk op 25-11-1660 met Gertrudis Gronsveldt, geboren in 1635 te Venlo. Gertrudis is de dochter van Joannes Gronsvelt (Bem. : copl:Venlonae in civitate)
 3. Bertramus Kerbusch, geboren in ongeveer 1640 en gestorven op 17-1-1717 te Erkelenz; Bertramus is priester gewijd en werd in Erkelenz pastoor en vicarus.
 4. Johan Kerbusch, geboren in ongeveer 1642. Getrouwd met Margaretha Wolters.

Geschiedenis

Beeck in de 30-jarige oorlog

Er is nauwelijks een ander gebied in Duitsland te vinden dat zo geleden heeft gedurende de 30-jarige oorlog als Beeck. Beeck behoorde tot het ambt Wassenberg en tot het hertogdom Jülich Veel bewoners van het getroffen gebied probeerden het geweld te ontkomen door te vluchten naar de steden. De bewoners waagden zich nog nauwelijks buiten, jaarmarkten, kermissen vonden niet meer plaats, de akkers werden niet meer bewerkt en het vee werd gestolen door muitende soldaten. De inwoners van Beeck waren gevlucht naar o.a. Reydt en Mönchengladbach. Het aantal inwoners van de steden groeide, maar vaak was de hoeveelheid levensmiddelen niet toereikend, leden de mensen honger en braken er besmettelijke ziekten uit. De pest regeerde en er vielen zeer vele doden. De in de steden ingekwartierde troepen haalden de laatste stukken vee van het platteland.

De boeren weigerden de contributie te betalen voor de in de stad wonende soldaten en er ontspon zich een strijd tussen de bestuurders van de stad Wassenberg en de dorpen. Onder bedreiging met de dood werden de boeren, die achtergebleven waren, verplicht om te betalen. Dit bereikte een hoogtepunt in het jaar 1643. Op 31 januari 1643 trokken executietroepen Beeck binnen, voerden executies uit en gedroegen zich verder als barbaren. Koeien, runderen, paarden en vele schapen werden verdreven. Ze verdreven meer vee dan op de contributielijst stond. Boerderijen werden in brand gestoken, de kerk en de huizen van Beeck werden geplunderd en er werden een aantal belangrijke personen gegijzeld en afgevoerd. Dit laatste bracht een goed losgeld op. Lit: Geschichte Schützenbruderschaft St.Sebastianus Wegberg


Kerbusch generatie XIII

wapen Roermond

Gezin:
Johan Kerbusch (1570-1624)
kwartiernummer 12288

wapen Brachelen

Wapen van Roermond

Wapen van Brachelen

Vader

Johan Kerbusch is geboren in ca 1570 te Rath-Anhoven. Bij een geboorteaangifte waarbij Treyntgen (zijn dochter) getuige was staat dat Johan in 1624 overleden is.

Huwelijk

De echtgenote van Johan Kerbusch is mij niet bekend.

Kinderen

 1. Christianus (Curst) Kerbusch, geboren in ca 1610.
 2. Johan Kerbusch
 3. Treyntgen Kerbusch
 4. Mewis Kerbusch

Geschiedenis