Godding generatie III

Lambert

Gezin:
Lambertus Godding (1882-1974)
kwartiernummer 14

Maria Paulussen

Lambert Godding

Maria Catharina Paulussen

Vader

Lambertus Godding werd geboren te Limmel (Meerssen) op 26-09-1882 als zoon van Jozef Godding en Anna Maria Schillings. Lambeer overleed te Maastricht op 03-06-1974. Volgens het Militie Register was Lambert 1m 602 mm, had hij een rond aangezicht, een hoog voorhoofd, blauwe ogen en een spitse neus (dat klopt!), verder een gewone mond, een spitse kin, blonde haren en blonde wenkbrauwen. Hij was vrijgesteld voor Militaire dienst omdat hij de enige wettige zoon was. Het beroep van Lambert was: tuinier, werkman, handlanger bij aannemer. Hij werkte een lange tijd als onderhoudstuinier op het kerkhof Oostermaas in Maastricht.

geboorteakte

Geboorteakte Lambert Godding in 1882

Adressen

Opa Lambert in ongeveer 1945

 1. 1-1-1920 Dolmansstraat 16 Limmel(Meerssen);
 2. 18 aug 1936 Dolmansstraat 9; 
 3. 8 mei 1941 Populierweg 22; 
 4. 23 oct 1942: Populierweg 32; 
 5. 7 april 1952 Populierweg 35 (zelfde huis ander nummer); 
 6. 19 juni 1968 Abstraat 2. 

Lambert 60 jaar

Huwelijk

Lambert Godding trouwde op 18-11-1911 te Meerssen met Maria Catharina Paulussen. Lambert was 29 en Maria 36 jaar, bij dit huwelijk waren vier getuigen, geen familieleden, maar wel twee veldwachters. Maria werd geboren te Meerssen op 31-07-1875 als dochter van Leonard Hubert Paulussen en Maria Elisabeth van Oppen,ze was naaister van beroep. De ouders van Maria woonden in Limmel (Meerssen). Op het moment van hun trouwen waren de vader van Lambert en de vader van Maria reeds gestorven. Maria overleed te Maastricht op 05-04-1951.  

Kinderen

 1. Elise Maria (Lies) Godding , geboren in Meerssen op 7 december 1912. Lies trouwde op 19 okt. 1934 met M.H.C.J. (Jef) Kerbusch;
 2. Maria Elisa Dora (Rie) Godding,geboren in Meerssen op 28 januari 1914. Rie trouwde op 9 sept 1939 met J.M. (Thijs) Rings. Rie stierf op 24-01-1997 en Thijs op 12-07-1996;
 3. Maria Anna (Anneke) Godding,geboren in Meerssen op 3 juni 1916. Anneke trouwde met M.P.A. (Toin) Kerbusch een broer van Jef op 14 feb 1941.

kinderen Godding

Kinderen Godding: Lies, Rie en Anneke met Mia en Caroline, dochters van Lies. Foto genomen Dolmansstraat 9 Limmel.

Geschiedenis

In de Franse tijd maakte Meerssen deel uit van het departement Nedermaas,  was van 1796 tot 1800 kantonnale hoofdplaats. In de kantonnale hoofdplaats werden de huwelijken van het gehele kanton gevierd. Van 12 september 1814 tot 12 mei 1815 behoorde de gemeente tot het nieuw gevormde departement Meuse-&-Ourthe (Maas en Ourthe), dat Luik tot hoofdplaats had, en dat ressorteerde onder het Gouvernement Generaal van de Neder- en Middenrijn. Sinds 1815 behoort de gemeente tot de provincie Limburg. Meerssen verloor tussen 1907 en 1970 meerdere malen grondgebied aan Maastricht. Per 1 augustus 1907 kreeg Maastricht gebiedsuitbreiding ter plekke van het spoorwegemplacement, dat op Meerssens grondgebied lag. Per 1 januari 1920 annexeerde Maastricht Limmel, Geusselderbroek en Wyckerveld, die behoorden tot de gemeente Meerssen. In 1951 volgden de terreinen van de Beatrixhaven, die gedeeltelijk behoorden tot Meerssen. Per 4 februari 1970 werd het grondgebied van Maastricht nog uitgebreid met andere delen van de gemeente Meerssen. Bij de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg van 1 januari 1982 werd de gemeente Meerssen opgeheven. Haar grondgebied maakt nu deel uit van een nieuwe gemeente Meerssen. wapen Meerssen

Godding IV

Wapen Maastricht

Gezin:
Josephus Godding (1832-1899)
kwartiernummer 28

Wapen Meerssen

Wapen Maastricht

Wapen Meerssen

Vader

Jozephus Godding, de betovergrootvader van Leslie en Angelique, is geboren te Maastricht op 18-05-1832, als zoon van Helena Godding. Op 19-03-1832 werd aangifte gedaan van de geboorte van Jozephus. Er was geen vader, deze is verder ook niet geregistreerd en Jozef heeft dan ook de achternaam van z'n moeder gekregen. Vroedvrouw Catharina Stroom meldde de geboorte van Jozef. Getuigen hierbij waren: de echtgenote van de vroedvrouw: Severinus Zeguers, 32 jaar woonachtig in de Bokstraat 507 en Joannes Dominicus Damen, verblijvend in garnizoen te Maastricht, korporaal bij het 3e batillion veld artillerie, 32 jaar (wat deed hij hierbij?). Jozephus is 's avonds om 19.00 uur geboren. Volgens de melding was Helena Godding van beroep wollennaaister, woonachtig in de Kapoenstraat en verbleef tijdelijk in de Bokstraat 507. In de bevolkingsregisters van Meerssen staat Josephus op enkele plaatsen ingeschreven als Frans Joseph en als Francus Godding. Volgens het militie register was Jozef : 1 m en 645 mm en op 18-03-1851 vrijgesteld van militaire dienst. Hij leefde in 1851 bij zijn keuring voor de militie al in de gemeente Meersen (Limmel?). Jozef stierf te Limmel (Meersen) op 02-01-1899.

geboorte-akte

geboorteakte Josephus

Huwelijk

Josephus is op 49-jarige leeftijd in Meersen op 25-11-1881 getrouwd met de 25 jaar jongere Maria Anna Schillings, 24 jaar. Maria Anna was de dochter van Arnoldus Schillings en Joanna Janssen die in St.Geertruid trouwden op 15-01-1857. Maria Anna is geboren in St.Geertruid op 24-03-1857. Josephus is dus lang ongehuwd geweest en toen hij op 49-jarige leeftijd wilde trouwen met Maria Anna ging hij naar het gemeentehuis in Meerssen om zich aan te geven. De ambtenaar reageerde heel eigenaardig en zei: "Maar meneer, u bent toch al getrouwd". Hierop moet hij geantwoord hebben:"Hoe komt u daar nu bij meneer, ik ben helemaal niet getrouwd". De ambtenaar liet hem de huwelijksakte zien.

Wat was er aan de hand?  link Lees familieverhaal: Getrouwd terwijl hij het niet wist

Kinderen

 1. Lambertus Godding, geboren te Limmel (Meersen) op 26-09-1882. Volgens de Militieregisters was Lambeer (klemtoon op eerste lettergreep) de enige wettige zoon, omdat zijn broer Johannes op dat moment reeds overleden was.
 2. Johannes Godding, geboren te Limmel (Meersen) op 28-11-1886 om 1.00 uur 's nachts. Jozef was toen 54 jaar en Maria Anna 29 jaar. Johannes overleed op 20-12-1887 toen hij 1 jaar was. Dit overlijden werd aangegeven door Jan Hubert Schouteten, veldwachter en Pieter Lemmens, geen familie van de overledene.

Geschiedenis

Koning Willem III

Koning Willem III (volledige naam: Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje Nassau) leefde van 1817 tot 1890. Willem III was tevens Groothertog van Luxemburg van 1849 tot 1890. Hij huwde in 1839 met Sophia van W¸rttemberg en na haar dood in 1879 met de 41 jaar jongere Emma van Waldeck-Pyrmont. Hij verzette zich vergeefs tegen de constitutionele en liberale vernieuwingen. De libe rale grondwet van 1848 gaf alle Kerken het recht zich naar eigen goeddunken te organiseren. De aangekondigde vorming van het katholieke aartsbisdom Utrecht en de vier katholieke bisdommen Haarlem, 's-Hertogenbosch, Breda en Roermond, stuitte op grote tegenstand van protestant Nederland. Thorbecke keurde het pauselijk besluit echter goed. Er werden 200.000 handtekeningen verzameld door de April-beweging, die werden aangeboden aan Koning Willem III met het verzoek het besluit van de paus af te keuren. De koning reageerde, tegen het regeringsbesluit in, met een van sympathie getuigend antwoord. In reactie hierop vroeg de regering Thorbecke haar ontslag aan. De ontslagaanvraag werd door Willem III aanvaard. In de jaren 1867-68 speelde de zogenaamde Luxemburgse kwestie. Sinds 1814 behoorde het groothertogdom Luxemburg tot het persoonlijk bezit van het Huis van Oranje. De Franse keizer Napoleon III wilde Luxemburg na de overwinning inlijven bij Frankrijk om het Europese machtsevenwicht te herstellen. Nadat Willem III had geprobeerd om Luxemburg aan Napoleon III te verkopen werd in 1867 in Londen een compromis bereikt.Luxemburg bleef aan het Huis van Oranje en zou neutraal blijven. De Tweede Kamer was ontstemd over het feit dat de regering de Nederlandse neutraliteit in gevaar gebracht had en eiste haar aftreden. Dit wilde Willem niet en hij ontbond de Kamer. Hoewel Willem een tegenstander van het liberalisme was, kon hij niet verhinderen dat in 1887 een grondwetsherziening tot stand kwam, die een verdere democratisering van het staatsbestel inluidde. Zijn drie zonen Willem, Maurits en Alexander stierven voor hem,daarom werd hij na zijn overlijden opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina.Omdat prinses Wilhelmina bij het overlijden van haar vader nog te jong was, werd haar moeder tot 1898 (het jaar waarin Wilhelmina 18 jaar werd) regentes.

Willem III

Godding generatie V

Wapen Maastricht

Gezin:
Helena Godding (1796-)
kwartiernummer 57

Wapen Meerssen

Wapen Maastricht

Wapen Meerssen

Inleiding

De naam van de moeder van Josephus Godding is bekend, nl. Helena Godding. Zij was een ongehuwde moeder die de naam van de vader niet bekend heeft gemaakt! Omdat verdere gegevens ontbreken, maakt dit het moeilijk om de ouders van onze Helena terug te vinden. Daar komt bij dat in dezelfde tijd meerdere Helena's Godding (vijf) in Maastricht woonden. Het zoeken naar de voorouders van onze Helena is een enorm karwei geweest en het is niet voor 100% zeker of ik de juiste aannames heb gemaakt. Indien u het interesseert kunt u het verhaal over de speurtocht naar de ouders van Helena Godding lezen.

Wat was er aan de hand?  link Lees familieverhaal: Zoektocht naar de ouders van Josephus Godding

Moeder

Maria Helena Gertrudis Godding (Helena) is geboren te Maastricht op 16 mei 1796, dochter van Godefridus Godding en van Maria Agnes Bastiaans. Volgens de geboorteakte van haar zoon Josephus is het beroep van Helena wollennaaister, woont ze in de Kapoenstraat en tijdelijk in de Bokstraat. De Bokstraat is het adres van haar vroedvrouw Catharina Maria Stroom en haar echtgenoot Severinus Zeguers. In de huwelijksakte van Josephus staat dat hij een niet erkend kind is van Helena Godding. Een niet erkend kind heeft alleen de moeder als ouder. In de Bokstraat 507, het adres waar Helena tijdelijk verbleef voor de bevalling, woonden in 1840 volgens het bevolkingsregister Severinus Zeguers (47 jaar) en Maria Catharina Stroom (39 jaar afkomstig uit Meerssen (Leut) met 8 kinderen, verder woonde op hetzelfde adres Adrane Troy uit Spa BelgiÎ 15 jaar, Maria Honey (75 jaar) uit Meerssen en Helena Schoenmakers 36 jaar uit Meerssen.

Kinderen

 1. Reinier Hendrik, geboren te Maastricht op 2-1-1827 en overleden op 5-1-1830 te Maastricht
 2. Reinier Francis, geboren te Maastricht op 24-10-1829 en overleden op 2-11-1886 te Maastricht. Reinier trouwt te Maastricht op 27-7-1859 met Maria Olivier dr van Joannes Ambrosius Olivier en Anna Elisabeth Huijgen. Maria Olivier overlijdt te Maastricht op 5-11-1866. Reinier Francis trouwt voor de tweede keer te Maastricht op 24-6-1868 met Catharina Frederika Wilhelmus Verhaegen dr van Wilhelmus Verhaegen en Maria Magdalena Denkers.
 3. Josephus Godding, geboren te Maastricht op 18-03-1832.